Obnovení synodálních diecézních sněmů ve 2. polovině 19. století na příkladu královéhradecké a českobudějovické diecéze /

The item or associated files might be "in copyright"; review the provided rights metadata:
  • unknown
and the original context.

Original context