Přejít k hlavnímu obsahu

LINDAT/CLARIAH-CZ Podmínky užívání

Naposledy aktualizováno dne: 14. 03. 2021

Přijetí podmínek

Služby, které poskytuje LINDAT/CLARIAH-CZ se řídí následujícími podmínkami užívání (dále jen “Podmínky”). LINDAT/CLARIAH-CZ si vyhrazuje právo Podmínky bez předchozího upozornění kdykoli aktualizovat. Aktuální verzi Podmínek je možné ověřit kliknutím na hypertextový odkaz “Podmínky užívání” umístěném v zápatí webových stránek poskytovatele.

Osobní a nekomerční užití

Nestanoví-li platné právní předpisy a/nebo není-li v popisu jednotlivých Služeb uvedeno jinak, jsou Služby poskytovány pouze k osobnímu, nekomerčnímu užití. Uživatel není oprávněn jakýmkoli způsobem šířit, předávat, vystavovat, ztvárňovat, rozmnožovat, vydávat, licencovat či převádět jakékoli informace, software, výrobky nebo služby získané na základě Služeb, ani od nich vytvářet díla odvozená. Rozsah oprávnění k užívání Služeb může být upraven na základě zvláštní písemné smlouvy mezi konkrétním uživatelem a LINDAT/CLARIAH-CZ.

Komerční užití

Je nutné uzavřít tuto smlouvu.

Nezákonné nebo zakázané užívání

Služby jsou uživateli poskytovány pod podmínkou, že nebudou zneužívány k nezákonným účelům nebo účelům porušujícím tyto podmínky a upozornění. Uživatel není oprávněn užívat Služby způsobem, kterým by mohl poškodit, přetížit, narušit nebo vyřadit z provozu jakýkoli ze serverů LINDAT/CLARIAH-CZ nebo sítí k nim připojených, ani omezovat či zasahovat do užívání Služeb jinými uživateli. Uživateli není dovoleno usilovat o získání nepovoleného přístupu k jakýmkoli Službám, cizím účtům, počítačovým systémům nebo sítím napojeným na kterýkoli ze serverů nebo Služeb LINDAT/CLARIAH-CZ prostřednictvím hackingu, prolomením hesla, ani žádnými dalšími prostředky. Uživatel není oprávněn získávat ani pokoušet se získávat žádný materiál nebo informace způsobem, který nebyl Službami záměrně zprostředkován.

Upozornění k softwaru, dokumentům a službám poskytovaným LINDAT/CLARIAH-CZ

LINDAT/CLARIAH-CZ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA NÁHRADU JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZA NÁHRADU ŠKODY PLYNOUCÍ ZE ZTRÁTY DAT, ZTRÁTY SCHOPNOSTI UŽÍVÁNÍ ČI Z UŠLÉHO ZISKU, ŠKODY VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY, Z NEDBALOSTI NEBO Z JINÝCH OBČANSKOPRÁVNÍCH DELIKTŮ, PLYNOUCÍ Z UŽÍVÁNÍ ANEBO VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM SOFTWARU, DOKUMENTŮ, (NE)POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB NEBO INFORMACÍ DOSTUPNÝCH SKRZE SLUŽBY.

ZÁRUKY JSOU POSKYTOVÁNY POUZE V MÍŘE STANOVENÉ PODMÍNKAMI LICENČNÍ SMLOUVY.