|

2013-036-11-221

221. Dotační programy zemědělství pro rok 2016 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 663/

Date2015-12-17
Meeting2013/036
Agenda Item2013/036/221
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/036schuz/bqbs/b38122101.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 001 > 002

Místopředseda PSP Jan Bartošek 221. Dotační programy zemědělství pro rok 2016 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 663/ I tento předložený materiál uvede ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, abyste se ujal slova. Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, vážený pane předsedající. Milé poslankyně, poslanci, dotační programy na rok 2016 vycházejí z dikce § 1 a § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, které stanovují, že stát přispívá k zachování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru. Zároveň podporou vytváří předpoklady k udržování osídlené a kulturní krajiny a rozvoji mimoprodukčních funkcí zemědělství, které přispívají k ochraně složek životního prostředí. Dotační programy, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů, jsou podle § 2 odst. 2 výše uvedeného zákona prováděny Ministerstvem zemědělství a jsou administrovány na základě jím vydaných zásad. Předkládaný materiál obsahuje dotační programy pro rok 2016, jejichž účel včetně rozsahu finančních prostředků podle § 2d zmiňovaného zákona schvaluje pro každý rok Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky současně se státním rozpočtem. Dotační programy navazují na již osvědčené programy, které byly založeny předešlými vládami. Programy byly analyzovány a shledány efektivními a byly případně doplněny. Programy jsou výslovně účelové, sloužící k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. V předloženém návrhu je výší přidělených prostředků preferována živočišná výroba. Důvodem je snaha bránit nepříznivému vývoji některých odvětví živočišné výroby, jež je nezbytná pro zachování zaměstnanosti na venkově a která v současnosti ztrácí pozice především v oblastech chovu prasat a drůbeže, přestože předpoklady pro konkurenceschopnou produkci v podmínkách České republiky existují. Opětovně je zařazen již pro rok 2015 schválený program 16 Udržování a obnova kulturního dědictví venkova, jehož účelem je údržba a obnova kulturních prvků venkovské krajiny, které neslouží osobnímu užívání ani nejsou předmětem podnikání. Tento program nebyl v roce 2015 spuštěn z důvodu nefunkčního IT systému pro administraci a jeho nevyužité prostředky ve výši 200 mil. korun budou použity k posílení schválených finančních prostředků pro rok 2016. Cílem programu je zvýšit turistickou atraktivnost venkovského prostoru a tím přispět k jeho oživení. Mezi dotační programy jsou poprvé nově zařazeny: program 2.D, který slouží pro nákup plemenných zvířat, jehož cílem je zlepšit genetickou hodnotu stáda skotu, ovcí a koz; dále program 17 Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů, jehož cílem je zlepšení biologické diverzity rybích populací v povrchových vodách určená pro uživatele rybářských revírů. Tento program byl schválen samostatně nedávno pro rok 2015 jako program K2015; program 18 Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením, jehož cílem je přispět ke snížení plýtvání potravinami a podpořit distribuci potravin lidem na hranici hmotné nouze. dále program 19 Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti pro zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků; dále program 20 Podpora nadstandardní pohody zvířat na zlepšení životních podmínek dojnic zaváděný k eliminaci zdravotních rizik dojnic a zabezpečení produkce kvalitní mléčné suroviny. (Hluk v sále.)Posledně jmenované dva programy budou realizovány po jejich schválení Evropskou komisí, kde po pracovní úrovni máme tyto programy víceméně projednané, čekáme na oficiální notifikaci. V souladu se zněním § 2d odst. 1 zákona č. 250/1997 Sb. je u každého programu uveden účel a navrhovaný rozsah finančních prostředků. Dále je uvedena forma dotace a zdůvodnění podpory. Tyto dotační programy neodporují mezinárodním dohodám a smlouvám, kterými je Česká republika vázána. Podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a přiznání dotací budou upraveny zásadami Ministerstva zemědělství a budou zveřejněny v příštím roce. Návrh finančních prostředků určených na dotační programy pro rok 2016 je státním rozpočtem stanoven ve výši 2,25 mld. korun. S ohledem na tuto skutečnost návrh rozpočtu dotačních programů zemědělství pro rok 2016 odpovídá možnostem rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství... (Ministr se odmlčel pro velký hluk v sále.)

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name