|

2013-036-09-063b

63. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 581/ - prvé čtení

Date2015-12-15
Meeting2013/036
Agenda Item2013/036/063
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/036schuz/bqbs/b31006301.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 001 > 002

Místopředseda PSP Jan Bartošek 63. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 581/ - prvé čtení Prosím tedy paní ministryni školství, aby tisk uvedla. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi představit vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů, dále tedy zákon o uznávání odborné kvalifikace. Návrh je předkládán v souladu s plánem legislativních prací vlády na rok 2015 a v souvislosti s přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady - Předseda PSP Jan Hamáček Omlouvám se, paní ministryně. Prosím všechny kolegy, aby se ztišili, usadili se do lavic, nediskutovali. Tak prosím. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: V souladu s plánem legislativních prací vlády na rok 2015 a v souvislosti s přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013 s tím, že ministerstvo zahájilo práce na implementaci této směrnice již začátkem roku 2014. Cílem navrhované právní úpravy je zajištění plné harmonizace vnitrostátních předpisů v oblasti uznávání odborných kvalifikacích získaných v jiných členských státech s ustanovením směrnice, kterou jsou členské státy Evropské unie v souladu s článkem tři zavést do svých právních řádů do 18. ledna 2016 a aplikovat od 19. ledna 2016. Tady jenom konstatuji blízkost implementační lhůty. Navrhovaná právní úprava zachovává stávající členění zákona o uznávání odborné kvalifikace, jež je obecným předpisem upravujícím pojmosloví i proces uznávání odborné kvalifikace na území České republiky. Zásadní novinkou jsou především instituty evropského profesního průkazu a výstražného mechanismu, které bych blíže představila. Evropský profesní průkaz bude elektronický dokument, který si bude žadatel moci vytisknout a který bude alternativou ke stávajícímu rozhodnutí o uznávání odborné kvalifikace. Smyslem jeho zavedení je zejména zkrácení uznávacích lhůt a usnadnění celého procesu pro žadatele. Tady bych jenom chtěla avizovat, že se tedy jedná zejména o lékařská povolání a nelékařská povolání zdravotnických pracovníků a potom také o problematiku živnostenských oprávnění. Účelem výstražného mechanismu je bezodkladně informovat příslušné orgány členských států o osobách, kterým byl výkon povolání, které jsem zmínila, zakázán nebo omezen, a to i dočasně. Tento institut se týká pouze povolání s vlivem na zdraví a bezpečnost obyvatel, tedy zdravotnických profesí a profesí týkajících se vzdělávání nezletilých. Členským státům je nově uložena povinnost zaslat prostřednictvím elektronického systému pro výměnu informací o vnitřním trhu výstrahu do tří dnů ode dne vydání účinného rozhodnutí o zákazu nebo omezení výkonu těchto povolání. Orgány, které vyřizují přijímaná a odeslaná výstražná upozornění, určují členské státy. Návrh novely vzhledem ke krátké lhůtě pro zaslání upozornění určuje jako odpovědný orgán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Návrh novely obsahuje dva nové instituty, které přispívají ke zjednodušení volného pohybu osob a přístupu k výkonu regulovaných povolání. Je to jednak otázka povinnosti uložené uznávacím orgánům uznat odborný výcvik vykonaný v jiném státě Evropské unie a dále jde o problematiku uznávání na základě společného rámce odborné přípravy a uznávání na základě společné závěrečné zkoušky z odborné přípravy. Novela také umožňuje částečný přístup k výkonu odborné činnosti, ke které je žadatel ve státu původu kvalifikován a která je na území České republiky součástí regulovaného povolání. Celkem se navrhovaná novelizace dotýká devíti zákonů s tím, že předkládaný návrh zákona byl připraven ve spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se zástupci příslušných resortů, jejichž působností se předmětná novelizace dotýkala. Nabytí účinnosti novely je navrhováno na 1. leden 2016 z důvodu nutnosti dodržení transpozičního termínu. Tady tedy jenom avizuji, že transpoziční termín se tak přiblížil, že je zjevné, že v rámci projednávání výborů bude muset být tato účinnost posunuta. Vážené poslankyně, vážení poslanci, v závěru svého úvodního slova si vás dovoluji zdvořile požádat o přihlédnutí k blížící se transpoziční lhůtě. Děkuji vám za pozornost a prosím o podporu tohoto vládního návrhu.

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name