|

2013-036-07-016

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 566/ - druhé čtení

Date2015-12-10
Meeting2013/036
Agenda Item2013/036/016
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/036schuz/bqbs/b26401602.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 001

Místopředseda PSP Jan Bartošek 16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 566/ - druhé čtení I zde z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, ujměte se slova. Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky, byl zpracován ve spojitosti s novým zákonem o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh. Tímto předkládaným zákonem dochází kromě zpřesnění některých ustanovení taktéž k odstranění těch ustanovení, která souvisí s novým zákonem. To proto, aby nedocházelo k jejich duplicitě. Návrh byl projednán v hospodářském výboru, kde byl uplatněn pozměňovací návrh. S tímto pozměňovacím návrhem souhlasím. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych vás požádat tímto o podporu předloženého návrhu v tomto druhém čtení. Děkuji za pozornost. Místopředseda PSP Jan Bartošek vám také děkuji, pane ministře. Návrh jsme ve prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 566/1. Prosím, aby se i zde ujal slova zpravodaj hospodářského výboru poslanec Pavel Šrámek a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo. Poslanec Pavel Šrámek Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru z 29. schůze ze dne 11. listopadu 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 566. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra průmyslu a obchodu Karla Novotného, zpravodajské zprávy poslance Pavla Šrámka a po obecné a podrobné rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit sněmovní tisk 566 ve znění schváleného pozměňovacího návrhu; za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona; za třetí pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru; za čtvrté pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Děkuji za slovo. Místopředseda PSP Jan Bartošek vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do hlásí. Nikoho nevidím, v tom případě obecnou rozpravu končím. Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo, pan navrhovatel, pan zpravodaj. Není tomu tak. Zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Táži se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. Je-li tomu tak, v tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se, zda si chce vzít závěrečné slovo pan zpravodaj nebo pan ministr. Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že nepadly žádné další návrhy, končím druhé čtení tohoto návrhu. Budeme pokračovat podle schváleného programu. tedy otevírám další bod a tím je

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name