|

2013-036-03-209

209. Dotační program K2015 - Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů pro rok 2015, poskytovaná podle § 1 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 648/

Date2015-11-26
Meeting2013/036
Agenda Item2013/036/209
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/036schuz/bqbs/b09620901.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 001 > 002

Místopředseda PSP Vojtěch Filip 209. Dotační program K2015 - Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů pro rok 2015, poskytovaná podle § 1 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 648/ Nyní prosím pana ministra zemědělství Mariana Jurečku, aby předložený materiál uvedl. Prosím, pane ministře, máte slovo. Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Vážený pane předsedající, milé poslankyně, vážení páni poslanci, navržený dotační program byl vypracován a připraven v souladu s doprovodným usnesením zemědělského výboru již z ledna tohoto roku k Dotačnímu programu Ministerstva zemědělství pro rok 2015. Dotační program je určen pro rybářské revíry, v nichž je prováděn výkon rybářského práva, jehož nedílnou součástí je rekreační rybolov. Oblast výkonu rybářského práva uskutečňovaná ve vnitrozemských vodách není začleněna do rámce společné zemědělské politiky Evropské unie, a proto není žádný důvod k tomu, aby navržený dotační titul byl notifikován ze strany Evropské unie. Finanční podpora z národních zdrojů prostřednictvím předkládaného programu se nepřekrývá s opatřeními operačního programu Rybářství a ani s jinými dotačními programy. Návrh finančních prostředků ze státního rozpočtu z kapitoly Zemědělství určený pro Dotační program K2015 je stanoven ve výši 15 mil. korun na dotaci k hospodářskému výsledku, tedy neinvestiční dotaci. Dotace bude realizovaná vypočtenou částkou na jeden hektar plochy rybářského revíru, kterou obdrží uživatelé rybářského revíru. Částka dotace pro příjemce bude stanovena na základě koeficientu korun na jeden hektar vypočteného z celkové hektarové výměry rybářských revírů všech žadatelů a finančních prostředků, které jsou k dispozici. Každý žadatel obdrží dotaci ve výši vypočtené z celkové výměry rybářských revírů, k nimž prokáže, že je jejich uživatelem, vynásobeným koeficientem. Maximální limit je 500 korun na jeden hektar. Důvodem předložení tohoto nového dotačního titulu určeného pouze pro rok 2015 je skutečnost, že na rybí obsádky v rybářských revírech v České republice působí celá řada různých negativních faktorů. Jedná se o systémově a dlouhodobě působící vlivy, které se projevují postupně na rybí populaci, jejich druhové skladbě, početním stavu a kvalitě včetně stability, udržitelnosti a odolnosti, přičemž jedním z těchto významných činitelů je právě kormorán velký. Účelem dotačního programu je tedy podpora biologické diverzity rybích populací v povrchových vodách určená uživatelem rybářských revírů. Dotační program K2015 - Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů byl usnesením č. 866 schválen vládou ze dne 26. 10.; 92. usnesením zemědělského výboru z 24. schůze ze dne 11. 11. zemědělský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně tento dotační program schválit. Předmětný dotační program je připraven k administraci na základě ministerstvem vydaných zásad. Tolik asi to podstatné. Děkuji za pozornost. Prosím vás o schválení tohoto dotačního titulu, který byl projednán samozřejmě i s rybářskou veřejností a který je velice potřebný pro letošní rok. Děkuji. Místopředseda PSP Petr Gazdík Děkuji panu ministrovi. Tento tisk projednal zemědělský výbor. Usnesení tohoto výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 648/1. CNyní prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Ladislava Velebného, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení. Prosím, pane poslanče.

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name