|

2013-004-03-039

39. Zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2012 do října 2013 /sněmovní tisk 18/

Date2013-12-16
Meeting2013/004
Agenda Item2013/004/039
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/004schuz/bqbs/b07503901.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 001 > 002

Předseda PSP Jan Hamáček 39. Zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2012 do října 2013 /sněmovní tisk 18/ Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 18/1. K tomuto bodu jste zároveň obdrželi sněmovní dokument 107, který obsahuje usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu číslo 11 z jeho 2. schůze ze dne 11. prosince téhož roku. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru poslanec Miroslav Grebeníček, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrhy usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče. Poslanec Miroslav Grebeníček Vážená paní předsedající, dámy a pánové, v úvodu svého vystoupení si dovolím připomenout, že Kontrolní rada Grantové agentury kontroluje rozdělování finančních prostředků Grantové agentury v hospodaření s majetkem státu, k němuž Grantová agentura příslušnost hospodaření, projednává stížnosti na postup poskytovatele při hodnocení návrhu grantových projektů a předkládá stanoviska předsednictvu Grantové agentury České republiky. Kontrolní rada v období, za které podává zprávu, nepracovala po šest měsíců v plném personálním obsazení deseti členů podle zákona, vždy ale byla usnášeníschopná. Rozhodující činností Grantové agentury je poskytování účelové podpory na řešení grantových projektů. Kontrolní rada vykonala 54 kontrol na zasedáních hodnoticích panelů a oborových komisí a dále konala kontrolní činnost na místě příjemců v případě finančních a účetních kontrol provedených kontrolní sekcí Grantové agentury ve 116 případech. Kontrolní činností byly zjištěny následující nedostatky: Za prvé. Při hodnocení grantových žádostí přetrvává rozdílný přístup různých oborových komisí ke srovnatelnému způsobu hodnocení grantových přihlášek. Za druhé. V hodnocení dílčích a závěrečných zpráv kontroly zaznamenávají rozpory mezi původně navrhovateli plánovanými cíli projektů a dosaženými výsledky. Za třetí. Opakuje se nedobrý stav z předchozích období, kdy předsednictvo Grantové agentury vyřazuje bez řádného podrobného zdůvodnění projekty, které obdržely kladné hodnocení. Za čtvrté. Opakují se nedostatky v čerpání položek rozpočtu bez předchozího souhlasu předsednictva, nesprávné čerpání a účtování finančních prostředků v rámci jednotlivých položek, neoprávněné čerpání finančních prostředků na výdaje, které nesouvisejí s řešeným projektem. Časté jsou neschválené přesuny mezi věcnými a mzdovými náklady, výdaje nesouvisející s řešením grantu, převody peněz určených studentům pracujícím na projektu na jiné pracovníky výzkumné instituce. A konečně za páté. Závažným problémem je pokles úspěšnosti žádostí o přidělení grantových prostředků pod 20 % a růst počtu stížností na vyřazení i kvalitních projektů. Řešení je podle Kontrolní rady nutné hledat i s ohledem na souvislost s financováním na úrovni vlády, tedy s tím problémem, který jste tady obšírně diskutovali. Kladně lze hodnotit snížení podílu projektů vyřazovaných z formálních důvodů na pouhé 1 %. Kontrolní rada oceňuje úsilí Grantové agentury o transparentnost a optimalizaci výběru oponentů jako prostředek k eliminaci klientelismu. Dámy a pánové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedy Kontrolní rady Grantové agentury České republiky Václava Rejholce a zpravodajské zprávě přednesené poslancem Grebeníčkem: za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vyslovit souhlas se zprávou o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2012 do října 2013, tisk 18; za druhé pověřuje předsedu výboru poslance Jiřího Zlatušku, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; a konečně za třetí pověřuje zpravodaje výboru poslance Grebeníčka, aby toto usnesení přednesl ve schůzi Poslanecké sněmovny, což jsem nyní v podstatě učinil. Dámy a pánové, přílohou k výroční zprávě Kontrolní rady Grantové agentury České republiky je i návrh výše odměn za celoroční práci jednotlivých členů zmíněné rady. V této souvislosti nemohu opomenout skutečnost, že výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedy Kontrolní rady Grantové agentury České republiky Václava Rejholce, zpravodajské zprávě přednesené poslancem Grebeníčkem a po rozpravě: za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala toto usnesení: Poslanecká sněmovna stanoví podle § 36 odst. 7 zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném znění, výši odměn členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky takto: prof. Jana Geršlová 30 000, prof. Ladislav Jakl 20 000, prof. Vladimír Janout 30 000, doc. Věra Kalvodová 60 000, prof. Stanislav Labík 125 000, doc. Jiří Masopust 30 000, Ing. Václav Rejholec 140 000, prof. Emanuel Šucman 25 000, Ing. Mirka Wildmannová 50 000, Ing. Rudolf Žák 25 000 - samozřejmě vše v korunách; za druhé pověřuje předsedu výboru poslance Jiřího Zlatušku, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; za třetí pověřuje zpravodaje výboru poslance Grebeníčka, aby toto usnesení přednesl ve schůzi Poslanecké sněmovny. Vážená paní předsedající, z strany všechno. Děkuji za pozornost.

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name