|

2013-004-02-030

30. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014-2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie /sněmovní tisk 27/ - prvé čtení

Date2013-12-12
Meeting2013/004
Agenda Item2013/004/030
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/004schuz/bqbs/b03503001.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 001 > 002

Místopředseda PSP Vojtěch Filip 30. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014-2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie /sněmovní tisk 27/ - prvé čtení Pan ministr financí v demisi Jan Fischer je připraven. Prosím, aby se ujal slova. Místopředseda vlády a ministr financí ČR Jan Fischer Děkuji, pane předsedající. Paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl návrh, který předkládá vláda České republiky k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Je to návrh dohody o financování 11. EDF neboli Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2014 2020 podle dohody o partnerství a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o fungování Evropské unie. Evropský rozvojový fond, to je ona zkratka EDF, stojí nadále mimo rozpočet Evropské unie a je určen k financování rozvojové spolupráce Unie se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří, jež jsou signatáři dohody o partnerství těchto zemí s Evropskou unií, takzvané dohody z Cotonu. Každý EDF je uzavírán na pětileté období na základě takzvané vnitřní dohody mezi členskými státy. V současné době se realizuje desátý Evropský rozvojový fond, který platnost - pro vaši informaci - do roku 2013 a byl zahájen v roce 2008. Vnitřní dohoda o financování 11. Evropského rozvojového fondu byla dojednána v rámci Evropské unie a na základě schválení vládou a zmocnění prezidenta republiky ji podepsal 24. června na zasedání Rady Evropské unie v Lucemburku ministr zahraničních věcí České republiky, tedy Rady ministrů zahraničí. Vnitřní dohoda zakotvuje cíle a principy rozvojové spolupráce Unie se zeměmi AKT, čili zeměmi, o kterých jsem mluvil. Hlavním cílem, který vláda České republiky plně podporuje, je vymýcení chudoby, podpora udržitelného rozvoje a zapojení těchto zemí do světové ekonomiky. Pomoc se realizuje na základě strategických programů pro jednotlivé země a regiony, na jejichž přípravě se Česká republika v rámci Evropské unie aktivně podílí. Jedenáctý evropský rozvojový fond být tvořen celkovou částkou 30 mld. 506 mil. eur. Na Českou republiku připadá podíl cca 0,8 %, neboli příspěvek ve výši 243 mil. 270 tis. 97 eur, který je plně započitatelný jako oficiální rozvojová pomoc. Příspěvek se hradí ve splátkách na základě výzvy Evropské komise. Část prostředků z fondu se investuje prostřednictvím zvláštní investiční facility Evropské investiční banky, EIB, část se realizuje ve formě přímé rozpočtové podpory. Probíhají také rozvojové projekty, zejména infrastrukturního charakteru. České subjekty se dosud v rámci tohoto fondu uplatnily převážně jako poskytovatelé konzultačních služeb nebo subdodavatelé nadnárodních firem. Ministerstvo zahraničí ve spolupráci s Radou pro zahraniční spolupráci systematicky pracuje na zvyšování povědomí o příležitostech v rámci tohoto fondu mezi potenciálními realizátory. Vnitřní dohoda o financování 11. Evropského rozvojového fondu vyžaduje vnitrostátní schválení ve všech členských státech EU. Z hlediska právního řádu České republiky se jedná o smlouvu prezidentské kategorie, k jejichž ratifikaci je zapotřebí souhlasu Parlamentu ČR, a to obou komor. Vládou byla předložena k vyslovení souhlasu s ratifikací v srpnu 2013, sněmovní tisk tehdy č. 1132, senátní tisk č. 177. Z důvodu tehdejšího rozpuštění Poslanecké sněmovny však dohoda nebyla projednána. Vláda doporučuje, aby ratifikace vnitřní dohody proběhla v souladu s doporučením EU do 31. prosince 2013, aby bylo možné realizovat tento fond od ledna 2014. Proto je vnitřní dohoda o financování 11. Evropského rozvojového programu nyní vládou opětovně předkládána s žádostí o projednání Parlamentem ve zkrácené proceduře. Vnitřní dohoda o financování tohoto fondu je dle usnesení vlády č. 483 ze dne 19. června 2013 v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu ČR, jakož i s mezinárodněprávními závazky ČR. Ministerstvo financí zabezpečí provádění dohody a v souvislosti s tím zajistí poskytnutí celkového finančního příspěvku České republiky ve zmíněné výši 243 milionů 270 tisíc 97 eur, a to v korunovém ekvivalentu na období 2014 2020. Platba bude hrazena stejně jako v případě povinného příspěvku do rozpočtu EU z rozpočtové kapitoly č. 398 - Všeobecná pokladní správa v souladu s rozhodnutími Rady o finančních příspěvcích členských států určených na financování 11. Evropského rozvojového fondu. Doporučuji proto Poslanecké sněmovně vyslovit s ratifikací této smlouvy souhlas. Dámy a pánové, paní poslankyně, páni poslanci, děkuji vám za pozornost.

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name