|

2013-004-01-028

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 32/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Date2013-12-10
Meeting2013/004
Agenda Item2013/004/028
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/004schuz/bqbs/b01402801.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 001 > 002

Místopředseda PSP Vojtěch Filip 28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 32/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan ministr obrany Vlastimil Picek, a uděluji mu slovo. Prosím, pane ministře. Ministr obrany ČR Vlastimil Picek Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych zde v prvním čtení představil hlavní změny, které přináší novela zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, jež vám byla rozeslána jako sněmovní tisk číslo 32. Novela chce v první řadě zpřísnit a sjednotit podmínky pro získání statusu válečného veterána tak, aby byla zachována jeho morální hodnota. Ke zpřísnění dojde v důsledku rozlišení vojenských misí dle míry jejich nebezpečnosti a nastavení odlišného časového úseku výkonu služby, který bude nutný k získání statusu válečného veterána. Nově bude nastaveno, že je nutný výkon služby nepřetržitě alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v zahraniční misi v místě ozbrojeného konfliktu nebo v místě s výrazně zhoršenou bezpečnostní situací nebo po dobu celkem alespoň 360 kalendářních dnů v jiných zahraničních misích, které se uskutečnily na základě rozhodnutí mezinárodní organizace, jejímž je Česká republika členem. Nejkratší započitatelná doba podle tohoto usnesení však činí nejméně 90 dnů nepřetržitého výkonu služby. Jednotlivé body bude možno vzájemně sčítat, přičemž je nově zaveden institut odstranění tvrdosti zákona, na jehož základě bude možno reflektovat i některé výjimečné situace, když například doba výkonu služby v místě ozbrojeného konfliktu je kratší z důvodu zranění vojáka nebo z důvodů předčasného ukončení mise atp. Zpřísnění je navíc vedeno snahou o odstranění stávajícího nerovného stavu, kdy pro novodobé veterány je dostačující účast v misi po dobu 30 dnů, zatímco druhováleční veteráni, kteří se mnohdy účastnili bojových střetů přímo ve válečných operacích, museli splňovat podmínku nejméně 90 dnů nepřetržité aktivní bojové činnosti. Dalším cílem je rovněž rozšíření okruhu osob oprávněných získat status válečného veterána. Ten budou moci získat všichni příslušníci bezpečnostních sborů, to je příslušníci Hasičského záchranného sboru, Celní správy a další, a nejen příslušníci Armády a Policie České republiky, jak tomu bylo doposud. Dále je cílem rozšíření okruhu oprávněných osob též o osoby civilní, resp. o zaměstnance organizačních složek státu, kteří jsou vysíláni do misí a jsou také vystaveni nebezpečí ohrožení či ztráty života. Nově bude upravena také možnost využití kapacit domova pro válečné veterány. Je navrhováno, aby ve výjimečných případech mohlo ministerstvo na dočasnou dobu přijmout do domova i další, takzvanou třetí osobu, které by byl pobyt v domově poskytován za plnou úhradu. Je však navrhováno, aby válečný veterán měl před touto další osobou vždy přednost a aby bylo v případě potřeby uvolnění lůžka pro veterána možno jednostranně této další osobě ukončit pobyt v domově. Návrh zákona byl předložen Poslanecké sněmovně již v minulém volebním období a v květnu tohoto roku byl projednán výborem pro obranu, který ho doporučil ke schválení. Legislativní proces však nebyl v důsledku rozpuštění Poslanecké sněmovny dokončen. Nyní je zákon poté, co jej 6. 11. 2013 projednala svým usnesením č. 836 vláda, předkládán znovu. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, děkuji za pozornost a žádám o projednání tohoto zákona klasicky, nikoliv podle § 90 v prvním čtení. To je nějaký omyl. Děkuji.

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name