|

2013-004-01-027

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 31/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Date2013-12-10
Meeting2013/004
Agenda Item2013/004/027
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/004schuz/bqbs/b02002701.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 001 > 002

Místopředseda PSP Vojtěch Filip 27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 31/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl místopředseda vlády a ministr vnitra Martin Pecina. Prosím, pane ministře. Ministr vnitra ČR Martin Pecina Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona se předkládá v návaznosti na přijetí nového zákona číslo 255/2012 Sb., o kontrole, který nabývá účinnosti 1 ledna 2014, neboť je nezbytné, aby došlo ke sjednocení postupu v oblasti kontroly i v oblasti archivnictví a spisové služby. Současně je řešena problematika takzvaných komerčních spisoven a zajištění odborné správy dokumentů nacházejících se v těchto spisovnách, na jejichž ukládání je veřejný zájem. Na tento problém je poukazováno v souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010. Jedná se především o stanovení nezbytného rámce povinností komerčních spisoven v oblasti odborné správy dokumentů a povinností veřejnoprávních i soukromoprávních původců, stanovení skutkových podstat správních deliktů pro případy nesplnění stanovených povinností a stanovení působnosti státních oblastních archívů vůči komerčním spisovnám v oblasti kontroly a náhradní úschovy dokumentů při zániku spisovny. Předmětný návrh zákona již byl v rámci vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v působnosti Ministerstva vnitra v souvislosti s přijetím kontrolního řádu, projednán v prvém čtení Poslaneckou sněmovnou v minulém volebním období jako sněmovní tisk číslo 1061. Z důvodu rozpuštění Sněmovny k jeho dalšímu projednání již nedošlo. se hrozně omlouvám, protože patrně se opět někoho dotknu, ale vzhledem k tomu, že jsem tady pověřen vládou tento návrh předložit a vláda schválila žádost o to, aby novela tohoto zákona byla opět projednána podle § 90 odst. 2 jednacího řádu, a s ohledem na potřebu zajistit, aby změny právních předpisů, které reagují na přijetí zákona číslo 255/2012 Sb., nabyly účinnosti co nejdříve poté, co nabude účinnosti tento zákon, a potřebu co nejdříve odstranit problémy s uchováváním dokumentů v komerčních spisovnách, zejména s ohledem na jejich vazbu na uplatňování práva na důchod či jiné sociální zabezpečení, vláda navrhuje, aby s návrhem zákona Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila souhlas již v prvním čtení. Děkuji. Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová Děkuji, pane ministře. Nyní prosím předsedu kontrolního výboru pana poslance Vladimíra Koníčka, aby nám navrhl zpravodaje pro prvé čtení. Poslanec Vladimír Koníček Vážená paní předsedající, navrhuji poslance Vladimíra Koníčka. Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová Nyní budeme hlasovat o navrženém zpravodaji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro navrženého poslance? Proti? Hlasování končím. Je to hlasování číslo 48. Přihlášeno bylo 179 poslanců, z toho 131 pro. Pan poslanec Vladimír Koníček byl schválen jako zpravodaj předloženého návrhu. Nyní uděluji slovo panu poslanci Miroslavu Kalouskovi.

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name