|

2013-004-01-022

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 13/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Date2013-12-10
Meeting2013/004
Agenda Item2013/004/022
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/004schuz/bqbs/b01502201.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 001 > 002

Místopředseda PSP Vojtěch Filip 22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 13/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl místopředseda vlády a ministr vnitra v demisi Martin Pecina. Prosím, pane ministře, máte slovo. Ministr vnitra ČR Martin Pecina Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o volbách do Evropského parlamentu a některé další zákony. Návrh reaguje především na přijetí směrnice Evropské unie týkající se pravidel pro výkon práva být volen ve volbách do Evropského parlamentu. Vytvářejí se lepší podmínky pro kandidaturu ve volbách do Evropského parlamentu pro občany Unie, kteří se rozhodnou kandidovat v jiném než domovském členském státě. Odstraňuje se povinnost kandidáta, aby v členském státě bydliště společně s kandidátní listinou předložil potvrzení od domovského členského státu, že nebyl zbaven práva být volen nebo že taková volební nezpůsobilost není příslušnému orgánu známa. Tato povinnost se nyní nahrazuje čestným prohlášením kandidáta, že nebyl zbaven práva být volen. Členský stát bydliště, u něhož je kandidatura předkládána, se následně obrátí na členský stát původu kandidáta se žádostí o ověření takového prohlášení. V případě, že informace od členského státu původu kandidáta popírá čestné prohlášení, musí členský stát bydliště učinit všechny kroky, aby mu zabránil v kandidatuře, popřípadě ve zvolení nebo ve výkonu mandátu. Ustanovení opravňující sčítání hlasů se upravují tak, že ihned po ukončení hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, to je v sobotu ve 14 hodin, zahájí okrskové volební komise sčítání hlasů a výsledky hlasování za volební okresky předají Českému statistickému úřadu, který zpracuje celkové výsledky voleb, avšak s jejich uveřejněním vyčká na ukončení hlasování ve volbách do Evropského parlamentu ve všech členských státech Evropské unie. Na základě upozornění Evropské komise návrh zákona rovněž upravuje podmínky zápisu občanů jiných členských států do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a výměnu informací mezi členskými státy za účelem zamezení případné duplicity hlasování. V neposlední řadě návrh zákona promítá do volebních zákonů změnu pojmosloví zavedenou novým občanským zákoníkem, který nabude účinnosti k 1. lednu 2014. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že směrnice musí být do právních řádů členských států transponována do 28. ledna 2014, je třeba, aby navrhovaný zákon nabyl účinnosti co nejdříve. Z tohoto důvodu si dovoluji požádat, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení. Děkuji za pozornost. Místopředseda PSP Vojtěch Filip Děkuji panu ministrovi vnitra, místopředsedovi vlády Martinu Pecinovi. Nyní bych požádal pana poslance Jeronýma Tejce jako předsedu ústavněprávního výboru, aby nám navrhl zpravodaje pro prvé čtení. Pane předsedo, máte slovo.

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name