|

2013-004-01-019

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 10/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Date2013-12-10
Meeting2013/004
Agenda Item2013/004/019
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/004schuz/bqbs/b01101901.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 001 > 002

Místopředseda PSP Vojtěch Filip 19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 10/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 Požádal bych tedy zástupce vlády, jestli je přítomen pan ministr Holcát, a potom bych požádal pana zpravodaje Rostislava Vyzulu, aby zasedl u stolku zpravodajů. Tak pan ministr Holcát prý přijde za chviličku, prosím vás o strpení, protože jsme skutečně o chvilku urychlili to projednávání. Hlásí se pan předseda klubu ODS, který mi chce pomoci v procedurální cestě. Prosím pane předsedo, máte slovo. Poslanec Zbyněk Stanjura Nechci vám pomáhat, chci jenom oznámit, využiji čas, že vznáším veto proti projednání podle § 90 jménem dvou poslaneckých klubů, a to ODS a TOP 09. Děkuji. Místopředseda PSP Vojtěch Filip Dobře. Děkuji, pane předsedo. Ano, ten návrh vlády, aby se konalo zrychlené řízení, je nemožný, a tedy žádám, aby předložený návrh za vládu České republiky uvedl ministr zdravotnictví v demisi Martin Holcát. Pane ministře, máte slovo. Ministr zdravotnictví ČR Martin Holcát Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedl předkládaný návrh zákona, kterým se mění zákon o veřejném zdravotním pojištění v rámci transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Předkládaná novela zákona v souladu se zmíněnou směrnicí zakládá nárok českých pojištěnců na náhradu nákladů na zdravotní služby, které se rozhodli čerpat v jiném členském státě Evropské unie. Základním požadavkem, který tedy předmětná směrnice stanoví, je právo na náhradu nákladů za zdravotní služby čerpané na území členských států Evropské unie, mimo kompetentní členský stát. Tyto náklady by měly být pojištěnci hrazeny do výše nákladů, které by na zdravotní služby byly zdravotní pojišťovnou vynaloženy, pokud by byly tyto služby čerpány na území České republiky, ovšem vždy maximálně do výše skutečných nákladů. Pro výpočet náhrady nákladů musí být stanovena objektivní, transparentní a nediskriminační kritéria, což předkládaná novela řeší odkazem na právní předpisy, podle kterých je možno výši náhrady nákladů vypočítat. Dalším požadavkem směrnice je zakotvení takzvaného vnitrostátního kontaktního místa, jehož úkolem je poskytování informací týkajících se čerpání zdravotních služeb v rámci Evropské unie. Výkonem této činnosti se navrhuje pověřit subjekt, který již dnes vykonává funkci styčného místa podle předpisů Evropské unie v oblasti koordinace systémů sociálního zabezpečení, což je Centrum mezistátních úhrad. Transponovaná směrnice zároveň dává členskému státu možnost omezit čerpání určitých kategorií zdravotních služeb v uvedeném režimu, a to využitím institutu přechodného souhlasu. Tento institut předkládaná novela také upravuje, přičemž stanoví, že kategorie zdravotních služeb, jejichž náhrada bude předchozím souhlasem podmíněna, mohou být vymezeny nařízením vlády. Pakliže by tedy bylo při aplikaci novelizovaného zákona shledáno, že může dojít k ohrožení finanční stability systému veřejného zdravotního pojištění, představuje vydání nařízení vlády poměrně rychlou a efektivní brzdu odvrácení možného ohrožení systému. Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Na závěr je nutno uvést, že lhůta stanovená k transpozici předmětné směrnice do národních právních řádů členských států vypršela již dnem 25. října 2013. Je tedy zcela nezbytné, a to s ohledem na závazky České republiky vyplývající z členství v Evropské unii, aby byl předkládaný návrh zákona projednán a schválen bez zbytečného odkladu. Proto je také navrženo, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení, neboť jinak se vystavuje nebezpečí zahájení řízení a porušení Smlouvy o fungování Evropské unie, což by mohlo mít velmi nepříznivé následky. V případě, že by nebylo možné vyslovit s návrhem zákona souhlas již v prvním čtení, navrhuji za druhé z důvodu námitky dle § 90 odst. 3 jednacího řádu, navrhuji a žádám o zkrácení lhůty pro projednávání návrhu zákona ve výboru o 30 dnů dle § 91 odst. 2 jednacího řádu. Pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za pozornost.

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name