|

ps2013-019-01-004-048.ana

Český parlamentní korpus, Poslanecká sněmovna, 2014-10-21 ps2013-019-01-004-048 [ParCzech.ana]

Agenda Item Title

48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 269/ - prvé čtení

Date2014-10-21
Meetingps2013/019
Agenda Itemps2013/019/048
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/019schuz/s019020.htm

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 1 > 2

Místopředseda PSP Vojtěch Filip48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 269/ - prvé čtení Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Než se ujme slova, požádám pana poslance Víta Kaňkovského, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem pro prvé čtení. Pane ministře, máte slovo. Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk NěmečekVážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s předkládaným návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Smyslem návrhu novely zákona o léčivech je umožnění využití finančních prostředků na zvláštním účtu Státního ústavu pro kontrolu léčiv odchylně od účelu jejich užití stanoveného v § 112 tohoto zákona. Podle uvedeného ustanovení SÚKLu tyto finanční prostředky náleží jako náhrada výdajů za provedení odborných úkonů, a to od subjektů, na jejichž žádost SÚKL tyto úkony provádí. Uvedené prostředky pak SÚKL může použít pouze pro zajištění své činnosti prováděné podle zákona o léčivech nebo podle zvláštních správních předpisů, např. zákona o veřejném zdravotním pojištění, a to tehdy, nelze-li tuto činnost zajistit v potřebném rozsahu z rozpočtových zdrojů. Předkládaným návrhem zákona se navrhuje rozšířit možnost jejich užití zakotvením možnosti jednorázového převodu těchto finančních prostředků SÚKLu z jeho zvláštního účtu na příjmový účet státního rozpočtu České republiky zřízený pro Ministerstvo zdravotnictví. Důvodem pro převod těchto finančních prostředků pro potřeby resortu zdravotnictví je zejména nabytí účinnosti zákona číslo 109/2014 Sb., kterým se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a zákon o veřejném zdravotním pojištění, kterým se zvyšují měsíční platby za státní pojištěnce o 58 za měsíc od 1. července 2014. Účelem tohoto návrhu bylo navýšení prostředků veřejného zdravotního pojištění tak, aby bylo možno kompenzovat výpadek příjmů poskytovatelů zdravotních služeb v důsledku zrušení většiny regulačních poplatků. Toto opatření představuje dopad na státní rozpočet v roce 2015 ve výši cca 4,2 mld. . Na pokrytí výše uvedených nároků na státní rozpočet se může Ministerstvo zdravotnictví podílet již pouze mimorozpočtovými prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Proto vláda rozhodla navrhnout novelu zákona o léčivech, která zajistí v roce 2015 jednorázový převod finančních prostředků ve výši 1,7 mld. do státního rozpočtu České republiky. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tolik na úvod k předkládanému vládnímu návrhu zákona. Věřím, že na základě uvedených skutečností návrh podpoříte. Děkuji za pozornost. Místopředseda PSP Vojtěch FilipDěkuji panu ministru zdravotnictví Svatopluku Němečkovi. Požádal bych zpravodaje, pana poslance Víta Kaňkovského, aby se ujal své zpravodajské zprávy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Poslanec Vít KaňkovskýVážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, pan ministr ve své úvodní řeči poměrně podrobně popsal předkládaný návrh novely zákona o léčivech, takže dovolte z strany jenom krátké shrnutí předkládané novely. Vláda České republiky především kvůli finančním dopadům účinnosti zákona č. 109/2014 Sb. navrhuje jednorázový přesun finanční částky 1,7 mld. ze zvláštního účtu Státního ústavu pro kontrolu léčiv do státního rozpočtu, konkrétně na příjmový účet státního rozpočtu České republiky, který bude zřízen pro Ministerstvo zdravotnictví. Zároveň tento návrh upravuje zákon o léčivech formou obecné výjimky tak, aby v odůvodněných případech bylo možné prostředky ze zvláštního účtu SÚKLu převést do státního rozpočtu i opakovaně, vždy ale prostřednictvím zákona. V tomto ohledu je třeba zmínit, že navrhovaná částka 1,7 mld. jen částečně kompenzuje dopady zrušení většiny regulačních poplatků a bude třeba hledat další zdroje ve státním rozpočtu, aby tento výpadek finančních prostředků byl pokryt. Za zásadní informaci považuji fakt, že dle ověřených informací ze SÚKLu nebude mít uvedený finanční transfer za následek nějaké další požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv na výdaje ze státního rozpočtu v příštím roce. Jako zpravodaj navrhuji projednání zákona ve výboru pro zdravotnictví, tak jak již navrhl předseda Sněmovny. Dále bych chtěl navrhnout ještě projednání v rozpočtovém výboru. Nebudu navrhovat nějakou úpravu lhůty pro projednání ve výborech. Děkuji vám za pozornost. Místopředseda PSP Vojtěch FilipDěkuji panu zpravodaji za zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu. Mám jednu přihlášku řádnou a jednu faktickou poznámku paní poslankyně Soni Markové. Dám tedy přednost podle jednacího řádu faktické poznámce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Poslankyně Soňa MarkováDěkuji za slovo. bych přece jen na začátek asi položila jednu velmi důležitou otázku. Aniž bych chtěla zpochybňovat nutnost finanční kompenzace za poplatky a další věci, chtěla bych se zeptat, jestli ty finanční prostředky, které se budou převádět ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv, nebudou právě tomuto ústavu chybět. Vzpomeňme si na to, že jsme kritizovali Státní ústav pro kontrolu léčiv za to, že pomalu dělá revizi úhrad léků. Přidali jsme agendu zdravotnických prostředků Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv teď nově. Máme problémy s konopnými přípravky a další věci. osobně se domnívám, že tyto finanční prostředky by chybět skutečně mohly. Takže bylo by dobré, jestli by pan ministr byl tak hodný a skutečně potvrdil nebo vyvrátil, jestli tyto peníze chybět nebudou. si myslím, že ano. Místopředseda PSP Vojtěch FilipDěkuji i za dodržení času. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Jiří Skalický do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Download XMLDownload textDependenciesWavesurferNamed Entities